บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาเจาะธุรกิจกลุ่มพาณิชย์เด่นในรอบปี 2019

Apr 22, 2019 -None-

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์  จำกัด (SCBS) จัดงานสัมมนาเจาะกลุ่มพาณิชย์แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ ภายใต้หัวข้อ เจาะธุรกิจกลุ่มพาณิชย์เด่นในรอบปี 2019 เพื่อนำเสนอมุมมองภาพรวมธุรกิจกลุ่มพาณิชย์ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก รักพงศ์ อรุณวัฒนา Vice President Corporate Strategy and Investor Relations, วรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), วิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer, จิราพรรณ ทองตัน Senior General Manager, Investor Relations บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดมุมมองการลงทุนพร้อมด้วย  สุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย และ ศิริมา ดิสสรา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.