กสิกรไทยแจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 62 กำไร 10,044 ล้านบาท

Apr 19, 2019 -None-

ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถประคองทิศทางการขยายตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 แต่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงได้รับแรงกดดันจากความอ่อนแอของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ท่ามกลางแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่เพิ่มความท้าทายให้กับภาคธุรกิจที่ในอีกด้านหนึ่งต้องรับมือกับภาวะการแข่งขันในรูปแบบใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและนโยบาย  รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 10,044 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 722 ล้านบาท หรือ 6.70%

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 10,044 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 722 ล้านบาท หรือ 6.70% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 1,556 ล้านบาท หรือ 6.57% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อ และเงินลงทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.32% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 2,871 ล้านบาท หรือ 19.00% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 42.70%

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้ จำนวน 21,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 2,946 ล้านบาท หรือ 15.89% จากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลง จำนวน 3,469 ล้านบาท หรือ 17.81% ซึ่งเป็นปกติตามฤดูกาล โดยส่วนหนึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด สำหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจำนวน 219 ล้านบาท หรือ 0.86% และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 304 ล้านบาท หรือ 2.43% หลัก ๆ เกิดจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดเงินและตลาดทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง จำนวน 928 ล้านบาท หรือ 10.91% ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 10,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 3,011 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,150,641 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 4,450 ล้านบาท หรือ 0.14% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ในขณะที่เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 3.44% เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์โดยการลดปริมาณการขายหนี้บางส่วนและบริหารจัดการเอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับการชำระคืนสูงกว่าในระยะยาว  จึงทำให้ปริมาณเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นไตรมาสสูงขึ้น ขณะที่สิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 3.34% อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 158.78% โดยสิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 160.60% สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  อยู่ที่ 18.12% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 15.73%

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn