EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงานใหม่ “ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 6”

Apr 18, 2019 -None-

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวดวงใจ พรหมบัญญัติ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 6 ดูแลงานสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ การสร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาวดวงใจจบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้บริหารด้านการตลาดสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ อาทิ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.