5,462
VIEWS

ทิวลิปบานที่ระยอง จาก Zero Waste สู่ Creative Economy

Apr 18, 2019 S.Vutikorn

แนวความคิดเรื่อง Zero Waste หรือการลดปริมาณของเหลือใช้, ของเสียในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือไม่ก็นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ นั้นมีมาพักใหญ่แล้ว

ในประเทศไทยหลายองค์กรก็เริ่มนำเอาแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตัวเอง อาทิ กลุ่มบริษัทด้านพลังงานยักษ์ใหญ่อย่างปตท. ก็มีการทำในหลายโรงงาน และหลายกระบวนการผลิต

หนึ่งในนั้นก็คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดระยอง

ความน่าสนใจของโครงการนี้ ก็คือ ผลผลิตที่เกิดจากโครงการนี้สามารถนำไปต่อยอดผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง “การท่องเที่ยว” ได้อย่างลงตัว

 ต้องเข้าใจกันก่อนว่าประเทศไทยมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาเป็นแหล่งพลังงานสำรอง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในกระบวนการแยกก๊าซจะมี “พลังความเย็น” จำนวนมากที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG เป็นก๊าซ

ทางปทต. มองว่าน่าจะนำพลังงานความเย็นนี้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทางใดทางหนึ่ง จนเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยไม้เมืองหนาว ตามโครงการในพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. 2553

แนวคิดหลักของโครงการนี้ คือการนำเอาพลังงานความเย็นมาลดอุณหภูมิในโรงเรือน เพื่อทดลองเพาะปลูกไม้เมืองหนาว รวมถึงยังมีการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมาเร่งการเจริญเติบโตของพืช

โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการคิดค้นและวิจัย จนประสบผลสำเร็จ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ปี พ.ศ. 2555 ปตท. ได้ทดลองปลูกต้นลิลลี่และทิวลิป ในโรงเรือนประหยัดพลังงานต้นแบบ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยศึกษาการเพาะหัวพันธุ์ไม้เมืองหนาว เพื่อสร้างผลผลิตและขยายพันธุ์ได้เองในทุกฤดูโดยไม่ต้องนำเข้าพันธุ์จากต่างประเทศ

พบว่าผลการทดสอบการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรือนสามารถเพิ่มผลผลิตและอัตราการเจริญเติบโตได้สูงกว่าปกติมากกว่าร้อยละ 12 อีกทั้งยังสามารถนำหัวพันธุ์ทิวลิปและลิลลี่ที่ออกดอกแล้ว ไปสร้างตาดอกใหม่ เพื่อขยายพันธุ์และเพาะปลูกในรอบถัดไปได้

 

ปี พ.ศ. 2556 ปตท. ได้ศึกษาวิจัยโดยนำระบบ TES (Thermal Energy Storage) จากเครื่องทำความเย็นแบบ Chiller ทั่วไปมาออกแบบ และพัฒนาให้สามารถกักเก็บพลังงานความเย็นจากก๊าซ LNG เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บความเย็นแบบเคลื่อนที่ได้และสารแลกเปลี่ยนความเย็น เพื่อนนำไปใช้ทำความเย็นให้กับระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งผลิต

ปี พ.ศ. 2559 ปตท. ได้ทำการต่อยอดโครงการ โดยการสร้างโรงผลิตน้ำเย็น ที่ใช้พลังงานจาก LNG สำหรับทำอุณหภูมิให้กับโรงเรือนเพาะปลูก อีกทั้งขยายพื้นที่เพาะปลูก ทั้งสตรอเบอรี่และไม้ดอกเมืองหนาว

ปี พ.ศ. 2561 ปตท. ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี IFV (Intermediate Fluid Vaporizer) ดึงพลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะ LNG ในการผลิตน้ำเย็น เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูก รูปแบบการศึกษาวิจัยของโครงการ รวมถึงยังสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผ่านระบบ Gas Absorption Chiller แล้วส่งความเย็นเข้าไปในโรงเรือนประหยัดพลังงานต้นแบบ บนแนวคิดการใช้พลังงานน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนจากการใช้พลังงาน 

ทางด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ทางปตท. ได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในทางการตลาด ด้วยการนำผลผลิตจากโครงการทั้งสตรอเบอรี่ และพันธุ์ไม้เมืองหนาว เช่น ลิลลี่, ทิวลิป และกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ไปทดลองจัดแสดงและทดลองวางขายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ก่อนที่จะพัฒนามาสู่การจัดงาน “มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว : ทิวลิปบานที่ระยอง” ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของไทย

งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว : ทิวลิปบานที่ระยอง ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 7 ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานถึง 90,973 คน มียอดเงินบริจาคที่ได้จากการจัดงานทั้งหมด 3,091,738 บาท ซึ่งทางปตท.ได้มอบเงินทั้งหมดให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุดสำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

สำหรับงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่ 8 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-21 เมษายน 2562 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการนำดอกทิวลิปกว่า 120,000 และดอกไม้เมืองหนาวหลากสายพันธุ์ ที่สามารถนำมาปลูกได้ในอากาศเมืองร้อนอย่างประเทศไทย เช่น ดอกลิลลี่ ดอกแดฟโฟดิล ดอกไฮยาซินธ์ ดอกไฮเดรนเยีย ดอกดิจิทาลลิส ดอกเจอราเนียม ดอกไซคลาเมน ฯลฯ มาจัดแสดงเป็นสวนดอกไม้บนพื้นที่กว่า 4,500 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “The Charming of Wonder Village”

โดยค่าเข้าชมงานคนละ 40 บาท ในปีนี้จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และสาธารณูปโภคให้กับกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการ เมืองมาบตาพุด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

ความสำเร็จของโครงการนี้ นอกเหนือจากการนำพลังงานความเย็นที่เหลือใช้ในกระบวนการแปรสภาพก๊าซ LNG กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ในประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเกี่ยวกับพืชเมืองหนาวในประเทศไทย เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรและผู้สนใจในประเทศ ได้นำไปศึกษาต่อยอดเป็นแนวทางสู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่เกษตรและผู้สนใจ ในการปลูกและขยายพันธุ์ไม้เมืองหนาว ซึ่งมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดได้

ในระยะยาวยังหมายถึงการช่วยลดการนำเข้าไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศ รวมถึงยังมีโอกาสพัฒนาไม้เมืองหนาวในประเทศไทยเป็นสินค้าส่งออกในอนาคต

 

พลังงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle