กลุ่มมิตรผลจัดงาน Analyst Meeting ประจำปี 2019 พร้อมตอกย้ำแนวคิด “ต่อยอดคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื

Apr 17, 2019 -None-

กลุ่มมิตรผลจัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting 2019) ภายใต้แนวคิด “Value Creation for Sustainability” ให้กับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกองทุนรวม แถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเผยแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2019 พร้อมตอกย้ำการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทุกภาคส่วนตลอด Value Chainการสนับสนุนด้านการศึกษาและดูแลชุมชนโดยรอบให้สามารถพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดการต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัย ซึ่งครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบยั่งยืน การแปรรูปอ้อยและน้ำตาลสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นสูง การผลิตพลังงานสะอาด การแปรรูปวัสดุทดแทนไม้คุณภาพสูง  และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.