แสนสิริประกาศจุดยืนรักษ์ต้นไม้ผ่าน Sansiri Tree Story ย้ำภาพตัวจริงการจัดการพื้นที่สีเขียวมากว่า 35

Apr 11, 2019 -None-

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ประกาศโมเดลจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการอย่างยั่งยืน ‘แสนสิริ ทรี สตอรี่– Sansiri Tree Story’ ที่ยึดถือมากว่า 35 ปี เพื่อสร้างคุณค่าของต้นไม้ให้ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัยและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตผ่าน 4 กระบวนการใส่ใจต้นไม้ “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” มั่นใจเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อน Sansiri Green Missionสู่การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Sansiri Tree Story เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการที่อยู่อาศัย จากการเห็นคุณค่าความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ใส่ใจมองให้ลึกลงไปถึงคุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อชุมชน อันมีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม นอกจากนั้น ต้นไม้ยังมีคุณค่าต่อจิตใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มาโดยตลอด เราจึงอยากส่งต่อคุณค่านี้แก่ลูกบ้านและต่อยอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน

“กว่า 35 ปีที่เราใช้หลักการออกแบบพื้นที่สีเขียวและจัดการต้นไม้อย่างเห็นคุณค่า ใส่ใจในรายละเอียดของต้นไม้ ที่ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคงความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัย ในอันที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่โครงการทั้งในมิติด้านมูลค่าโครงการ มิติด้านคุณค่าทางใจของผู้อยู่อาศัย และมิติของการส่งต่อคุณค่าของต้นไม้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน สังคมและสภาพแวดล้อม”

“เชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เราได้เริ่มต้นมากว่า 35 ปี กำลังผลิดอกออกผล กลายมาเป็นมาตรฐานการจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งนี้ แสนสิริยินดีอย่างมากที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ เริ่มที่จะหันมาเก็บรักษาต้นไม้เช่นกัน” อุทัย กล่าวเสริม

แสนสิริใช้หลักการจัดการต้นไม้ ในแบบ Eco-Planting ทั้งในโครงการแนวสูงและแนวราบ ตั้งแต่การวางตำแหน่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัย การดูแลสุขภาพของต้นไม้ที่เชื่อมโยงต่อสุขภาพคน รวมไปถึงการนำแนวคิดต้นไม้บำบัดมาใช้ในการออกแบบพื้นที่สีเขียว ทั้งการปลูกให้ได้ร่มเงา การปลูกไม้กรองฝุ่น ดูดซับสารพิษ การบำบัดด้วยไม้กลิ่นหอม และเรื่องของความงามสุนทรียภาพที่มีต่อพื้นที่ เช่นการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ให้สีสันในแต่ละฤดูกาล ที่รวมเป็นเรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ - Sansiri Tree Story  ที่สร้างคุณค่าในความเป็นอยู่ให้กับทุกชีวิตของลูกบ้านตลอดไป

โดยมี 4 กระบวนการใส่ใจต้นไม้ที่แสนสิริยึดถือมาตลอดระยะเวลา 35 ปีนับแต่การก่อตั้งบริษัท คือ “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” อันได้แก่ การเก็บต้นไม้เดิมเพิ่มมูลค่า เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม ให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับลูกบ้านและชุมชน, การเลือกชนิด ขนาด ตำแหน่ง ตามความเหมาะสม เลือกชนิดพันธุ์ไม้ ความเหมาะสมของพื้นที่ และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่อลูกบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียวให้ลูกบ้านได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด รวมถึงเน้นการเลือกต้นไม้จากป่าปลูก ตั้งแต่ยังเป็นต้นเล็ก เพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรงยั่งยืนไปพร้อมกับโครงการและลูกบ้าน , การปลูกถูกต้องตามหลักการเพื่อความยั่งยืน เราใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การวางตำแหน่ง คำนวณระยะห่าง และการค้ำยันต้นไม้, และการรักษาและใส่ใจอย่างยั่งยืน การดูแลให้ต้นไม้สวยงามเป็นคุณค่าคู่โครงการตลอดไป ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แนวทางการดูแลอย่างยั่งยืน จากรุกขกรและส่งต่อคู่มือดูแลต้นไม้ให้ทางนิติบุคคล รวมถึงคู่มือดูแลต้นไม้ให้ลูกบ้านผ่าน Home Service Application และจัดสัมมนากับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อความรู้ให้ชุมชนต่อไป เพราะการรักษาต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันเพื่อให้คุณค่าของต้นไม้อยู่คู่กับเราตลอดไป

จริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “แนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของแสนสิริ คือ ‘เราออกแบบคุณค่า’ เชื่อมโยงให้ต้นไม้อยู่กับคนและคนอยู่กับต้นไม้ได้อย่างเห็นคุณค่า การจะปลูกต้นไม้ให้ยั่งยืนเริ่มที่การปลูกต้นไม้ในใจ เมื่อมีต้นไม้ในใจ เราจะเห็นคุณค่าของต้นไม้ที่มากกว่าลักษณะทางกายภาพ เช่นการเก็บต้นไม้เก่า ซึ่งวางเป็น 2 แนวทางคือการคงต้นไม้อยู่ที่เดิม และการย้ายตำแหน่ง โดยเราเริ่มจากลงพื้นที่ประเมินคุณค่าของต้นไม้ ปัญหาในอนาคตหากตัดสินใจเก็บรักษา ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งด้านการรักษาต้นไม้ และมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของที่ดิน จนถึงการวางแผนการดูแลต้นไม้ระหว่างก่อสร้างหากตัดสินใจเก็บต้นไม้ไว้ในตำแหน่งเดิม เริ่มตั้งแต่สำรวจราก การป้องกันระบบราก ไปจนถึงการพักต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งเรามีรุกขกรเป็นที่ปรึกษาตลอดทุกขั้นตอน”

“ในด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ตำแหน่งที่อยู่ของต้นไม้เก่า เป็นความท้าทายให้เกิดการดีไซน์ เช่นที่ เดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ เราตัดสินใจเก็บต้นไม้อายุกว่า 50 ปีไว้ทั้งหมด 5 ต้นภายในสวนส่วนกลางที่มีพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม.ใจกลางทองหล่อ เช่นเดียวกับที่ เวีย โบทานี ที่เราออกแบบอาคารให้โอบล้อมต้นจามจุรีอายุกว่า 80 ปี ให้เป็นความร่มรื่นและแลนด์มาร์กของโครงการ” จริยา กล่าวเสริม

นอกเหนือจากการเก็บต้นไม้เก่า เรายังเน้นการใช้ต้นไม้จากเนอสเซอรี่ โดยมีการออกแบบจัดสวนเพื่อผสมผสานต้นไม้เก่าและต้นไม้ใหม่ ทั้งนี้ การดูแลรักษาให้สภาพสวนและต้นไม้ให้ดูสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน แสนสิริยังจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ทำคู่มือดูแลต้นไม้จากรุกขกรมืออาชีพสู่นิติบุคคล เพื่อรักษาคุณค่าของสภาพแวดล้อมในโครงการให้ยั่งยืน รวมไปถึงเพิ่มฟีเจอร์บริการให้ข้อมูลเทคนิคเคล็ดลับการดูแลต้นไม้บน Home Service Application ช่วยลูกบ้านคงความงามของต้นไม้ในสวน

ด้วยความตระหนักในมลภาวะสิ่งแวดล้อมระดับโลกในปัจจุบัน แสนสิริจึงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ Sansiri Green Mission ที่ประกอบไปด้วย 4 พันธกิจหลักที่ผสมผสานนวัตกรรมสีเขียวตลอดวงจรธุรกิจและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสอดรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสังคมอนาคต

“แสนสิริเชื่อมั่นว่าภายใน 3 ปี Sansiri Green Mission จะเป็นกุญแจขับเคลื่อนการสร้างเมืองแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืน นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนในการให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยดังที่ Sansiri Tree Story เรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ ได้เป็นต้นแบบให้กับการจัดการต้นไม้ในโครงการที่อยู่อาศัยวันนี้เพื่อส่งต่อคุณค่านี้ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป” อุทัยสรุป

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn