EXIM BANK เข้าร่วมการประชุมหารือภาครัฐและเอกชนไทย-อินเดียบุกตลาดใหม่ในปี 2562

Jan 29, 2019 -None-

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังนำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านการลงทุนในรัฐคุชราต (Vibrant Gujarat Global Summit 2019) โดยมีนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 33,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ณ คานธีนคร แคว้นคุชราต อินเดีย เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า EXIM BANK ได้รับฟังนโยบายของรัฐบาลอินเดียที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะรัฐคุชราต ซึ่งเป็นรัฐสำคัญที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ประชากร 63 ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เปิดรับการค้าและการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดในอินเดีย และมีมูลค่าส่งออกกว่า 22% ของทั้งประเทศ โดยอินเดียมองไทยเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีและความเชื่อมโยงกับอินเดีย ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ โอกาสของผู้ประกอบการไทยอยู่ในหลายภาคธุรกิจ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขั้นต้น ค้าปลีกและค้าส่ง

 

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า อินเดียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ New Frontiers ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เฉลี่ยปีละ 6-7% ประกอบกับขนาดตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกด้วยจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน และกำลังซื้อเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนนโยบายภาครัฐของอินเดียที่มุ่งสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) โดยเฉพาะนโยบาย Make in India รวมถึงการปฏิรูปกฎระเบียบและอัตราภาษีที่ซ้ำซ้อน (GST Reform) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติ ล้วนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับอินเดียในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่และมีความต้องการที่หลากหลาย ยังช่วยเพิ่มโอกาสการทำตลาดสินค้า และบริการไทยในหลายมิติด้วย ท่ามกลางโอกาสธุรกิจมหาศาลที่จะเกิดขึ้น EXIM BANK จึงดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกสนับสนุนธุรกิจไทยให้สยายปีกในอินเดียได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับอินเดียผ่านบริการทางการเงินอย่างครบวงจร

“EXIM BANK ดำเนินตามยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในตลาดใหม่ โดยคาดหวังให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถขยายการลงทุนไปยังตลาดใหม่ทั่วโลกได้อย่างมั่นใจ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อและต้องการสินค้าไทยอีกจำนวนมาก โดยการให้ข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมทั้งบริการทางการเงินที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทย” พิศิษฐ์กล่าว

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.