23,488
VIEWS

มิตรผล เดินเกมรุกนวัตกรรม เทคโนโลยี เดินหน้าผลักดันสตาร์ทอัพด้าน Bio-Based

Jul 28, 2017 S.Worapol

กลุ่มมิตรผล เดินหน้าค้นหา สนับสนุน ร่วมลงทุน และผลักดันสตาร์ทอัพ (Startups) ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน Bio-Based โดยผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และชีวพลังงานมายาวนานกว่า 60 ปี กับความพร้อมทางด้านทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร นวัตกรรม และเงินทุน โดยมุ่งเฟ้นหานวัตกรรมด้าน Bio-Based

ซึ่งคาดว่างาน Techsauce Global Summit 2017 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2560 นี้ ที่บูธกลุ่มมิตรผล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ บนเวที Private Pitching Stage จะมีไอเดียวร้างสรรค์เกิดขึ้นมากมาย พร้อมโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มมิตรผลเพื่อพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าสอดรับนโยบายพลังงาน 4.0 

ประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัญหาระดับโลกขณะนี้ ทำให้รัฐบาลไทยคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนมหาศาลในธุรกิจรูปแบบใหม่ในด้าน Bio-Based สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานพลังงานจึงมีริเริ่มนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับและพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ต่อยอดพืชพลังงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยคาดว่าแผนลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพระยะ 10 ปีจะมีมูลค่าถึง 4 แสนล้านบาท ซึ่งระยะที่ 1 ปี 2560-2561 จะมีเม็ดเงินลงทุนถึง 51,000 ล้านบาท”

ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลเล็งเห็นว่าธุรกิจด้าน Bio-Based มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของกลุ่มมิตรผล ทั้งด้านการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ลดต้นทุนในการทำงาน อีกทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและกระบวนการธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง  ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือ กลุ่มมิตรผลจะเป็นผู้ประกอบการด้าน Bio-Based รายแรกๆในไทยที่มีการสรรหาและลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้าน Bio-Based เพื่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่สำหรับผู้บริโภคและคู่ค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจพลังงานชีวภาพ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จากนวัตกรรมบริการที่สามารถนำไปขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานชีวภาพรายอื่น หรือแม้แต่กับธุรกิจอื่น ๆ เกิดเป็นช่องทางรายได้ใหม่ที่จะผลักดันวงจรการเติบโตแบบก้าวกระโดดครั้งใหม่ เป็น New S-Curve ในรูปแบบไร้รูป ไร้พรมแดน และไร้ขีดจำกัด (Formless, Borderless, Limitless)

“กว่า 60 ปีที่กลุ่มมิตรผลขับเคลื่อนธุรกิจอ้อย น้ำตาลและชีวพลังงาน ด้วยกลยุทธ์ Value Creation นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบริหารจัดการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มพืชเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สร้างประโยชน์สูงสุดให้พืชเศรษฐกิจไทย เริ่มตั้งแต่เพิ่มผลผลิตวัตถุดิบต้นน้ำด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่แบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” จนถึงเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือทิ้ง ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เช่น นำชานอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวมวล นำกากน้ำตาล (โมลาส) มาหมักผลิตเอทานอลผสมกน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือกากหม้อกรองที่เหลือจากการผลิตเอทานอลมาพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดินกลับไปใช้ในไร่อ้อย และธุรกิจ Bio-Based ที่ต่อยอดส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตอ้อยให้เป็นพลาสติกชีวภาพ อาหารเสริม

หรือแม้กระทั่งชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เป็นต้น และด้วยความพร้อมในเรื่อง Bio-Based ทั้งด้านบุคลากร นวัตกรรม และเงินทุนของกลุ่มมิตรผล เราจึงริเริ่มค้นหาสตาร์ทอัพ ที่มีไอเดีย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน Bio-Based ทั้ง 5 สาขา คือ Bio-Based Chemicals, Bio-Based Material, Bio-Fertilizer, Food for the Future และ Feed for the Future ให้ได้มีโอกาสมาร่วมมือ และลงทุนกับกลุ่มมิตรผล สอดรับนโยบายพลังงาน 4.0”

ทั้งหมดนี้เป็นการส่งผลประโยชน์สูงสุดคืนให้แก่ทั้งเกษตรกรที่จะมีนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการมามาช่วยพัฒนาพืชเศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่ดี ปลอดภัยมากขึ้น มีการต่อยอดและสร้างคุณค่าพืชเศรษฐกิจให้เป็นพลังงานทดแทน สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและอย่างยั่งยืน 

ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้บริโภคได้รับประโยชน์ที่จะมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น ประหยัดยิ่งขึ้น จากผลิตผลทางเกษตรและพลังงานทดแทนที่ต่อยอดมาจากพืชเศรษฐกิจต่างๆ

ภารกิจของกลุ่มมิตรผลในการเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้าน Bio-Based ที่มีศักยภาพจริงทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนา และร่วมลงทุนพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนใน 4 ด้าน คือ

Research - มุ่งเน้นการทำการวิจัยที่สามารถผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้จริงและสามารถนำมาช่วยในการวางโร้ดแม็พในการทำธุรกิจได้ ซึ่งทางกลุ่มมิตรมีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ โดยเรามี “ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัย” ที่สามารถเข้ามาช่วยผลักดันสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพได้ในทุกระดับ

Investment - หัวใจสำคัญในการลงทุนด้าน Bio-Based คือความแม่นยำในการวางเงินลงทุนที่เหมาะสม ในแต่ละระยะของธุรกิจแต่ละราย รวมทั้งการลงทุนซ้ำเมื่อธุรกิจเติบโตได้ดี

Partnership -  สตาร์ทอัพรายที่ไม่ได้มีอุปสรรคด้านเงินทุน แต่ต้องการที่จะสร้างพันธมิตรที่จะร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งพันธมิตรที่สามารถส่งเสริมด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การตลาด หรือประสบการณ์ในการทำธุรกิจ กลุ่มมิตรผลจะช่วยให้คำปรึกษาตลอดโครงการ ตั้งแต่การนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Prototype) ไปทดลองกับกลุ่มลูกค้าจริง รวมทั้งการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเมื่อกระบวนการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์

Operation Enhancement – กลุ่มมิตรผลมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สตาร์ทอัพสามารถเรียนรู้และนำไปต่อยอดใช้ได้ หนึ่งในองค์ความรู้ที่โดดเด่น คือ ZERO Waste Model อีกทั้งในแง่องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมและพลังงานทดแทนที่มีอยู่อย่างรอบด้าน การทดลองรูปแบบธุรกิจจริงหรือนวัตกรรม พร้อมการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค

 

“ด้วยความตั้งใจ ศักยภาพ และแผนงานที่ครอบคลุมรอบด้าน กลุ่มมิตรผลมั่นใจว่าเราจะสามารถค้นหาสตาร์ทอัพด้าน Bio-Based ที่มีศักยภาพ เพื่อให้การสนับสนุนและร่วมลงทุนต่อไปได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพืชเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยให้มีทั้งรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว และยังส่งผลให้ผู้บริโภคไทยได้บริโภคผลิตผลทางเกษตรที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล และมีพลังงานทดแทนจากการต่อยอดพืชเศรษฐกิจใช้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน”

มิตรผล

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle