User :
Password :
Super CSR
กองบรรณาธิการ BrandAge Essential
BrandAge Essential Sub-Division 04/2009

Super CSR

 BrandAge Essential Sub-Division 4 / 2009 รวบรวมความเข้มข้นเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ และข้อแนะนำการนำ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility ไปประยุกต์ใช้
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ตอนด้วยกันคือ

ตอนแรก CSR’s State of Knowledge เป็นการทบทวนองค์ความรู้ในเรื่อง CSR อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตาม State of art และ State of Knowledge แนวคิด CSR ของ ดร.อนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Development Institute: SBDI) ในชื่อ CSR Round-Up: อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
พร้อมล้อมกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับ CSR อีกหลายเรื่อง เริ่มตั้งแต่ แนวคิด Triple Bottom Line: รากฐานของ CSR, Social Marketing V CSR, ISO 26000 Effects!, รูปแบบของ CSR: Philip Kotler และ Nancy Lee, Beyond Strategic CSR และ CSR ในรูปแบบไทยๆ

ตอนที่ 2 ใช้ชื่อว่า Progressive CSR ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารจัดการ CSR เชิงกลยุทธ์จากนักปฏิบัติ นักวิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ CSR เริ่มจาก คุณเกษม ตั้งทรงศักดิ์ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ในการบริหารจัดการงาน CSR ด้วยบทความชื่อ “CSR Management” 
นอกจากนี้ยังมี คุณกฤชณัช แสนทวี ที่นำเสนอเนื้อหาในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทยภายใต้กระแสเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน” และปิดท้ายด้วยผลงานของ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่อง “Strategic CSR”


ตอนที่ 3 Strategic CSR in Action เป็นการรวบรวมข้อแนะนำ และความคิดเห็นในการทำ CSR ของนักปฏิบัติ และผู้รู้ 7 ท่าน ที่จะมานำเสนอประเด็น (Issue) ของ CSR ใน 7 ด้าน ได้แก่ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้รู้และนักบริหารในสถาบันการศึกษาที่มาให้คำแนะนำในด้านการศึกษา คุณวิโรจน์ กิจกุลอนันตเอก หรือ “โรจน์ อนันต์” คอลัมนิสต์หน้ากีฬา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่สะท้อนมุมมองการทำ CSR โดยใช้ประเด็นด้านการกีฬา ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ นักวิชาการและผู้บริหารด้านศิลปวัฒนธรรม มาชี้แนวทางการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมมานำเสนอผ่านโครงการ CSR คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ผู้ที่จับเรื่องสถาบันครอบครัวมาตลอด ได้ให้ความคิดเห็นดีๆ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมด้านสังคมที่ใช้เรื่องของครอบครัวมานำเสนอ คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้แนวทางการทำโครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ทพ.กฤษฎา เรืองอารีรัชต์ รองผู้จัดการ สสส. ที่ช่วยเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับ CSR ด้านสาธารณสุขในต่างประเทศ และให้คำแนะนำองค์กรในบ้านเราได้นำไปปรับใช้ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการทำโครงการเพื่อสังคมโดยใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อม


ตอนที่ 4 CSR's Case มีทั้งหมด 28 กรณีศึกษา แบ่งเป็น 8 หมวดคือ Global Strategic CSR, การศึกษา, กีฬา, ศิลปวัฒนธรรม, สถาบันครอบครัว, สังคม ชุมชน ท้องถิ่น, สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อาทิ Chevron, CAT, เซเรบอส, Esso, TOT, Unilever, CP ALL, Samart และ สิงห์ เป็นต้น


ตอนที่ 5 CSR Branding & Communications จะเป็นคำแนะนำวิธีการสื่อสารผ่านโครงการ CSR ของ คุณจูดี้-จุรีพร ไทยดำรง MD Jeh United และ คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ CEO ค่าย CMO ในหัวข้อ “สื่อสาร+สร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่าน CSR: จากมุมมองนักสื่อสารการตลาด” และมาสนทนาปิดท้ายกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ความเกี่ยวเนื่องที่ลงตัวของ CSR กับ PR”

BrandAge
The Company
BrandAge Essential 2013
BrandAge Essential 2010-2012